Kategorie
Aviary.pl IT Mozilla strony internetowe

Kierownik lokalizacji Mozilla Developer Center poszukiwany

Coś takiego nie zdarza się u nas na co dzień. Po raz pierwszy od trzech lat (czyli od momentu, kiedy prowadzimy rekrutację) szukamy nie tłumacza czy testera, ale osoby, która pokieruje całym (i to nie małym) projektem. Szukamy kierownika lokalizacji polskiej wersji Mozilla Developer Center.

Mozilla Developer Center - logo

Wczoraj opublikowaÅ‚em na naszej stronie ogÅ‚oszenie z tym zwiÄ…zane. Wymagania sÄ… opisane w ogÅ‚oszeniu – tutaj tylko wspomnÄ™ o tym na jakim etapie jest teraz MDC i czym bÄ™dzie zajmowaÅ‚a siÄ™ osoba, której szukamy.

Polskie MDC rozwijaÅ‚o siÄ™ caÅ‚kiem nieźle, choć czÄ™sto pojawiaÅ‚y siÄ™ problemy z jakoÅ›ciÄ… artykułów tÅ‚umaczonych przez ochotników. Ale wszystko szÅ‚o do przodu. Do chwili, kiedy dwa lata temu (o ile dobrze pamiÄ™tam) Mozilla zdecydowaÅ‚a siÄ™ zamienić MediaWiki na DekiWiki. Problemy z jakoÅ›ciÄ… nagle zniknęły – nie dlatego, że znaleźliÅ›my jakiÅ› cudowny sposób na to – po prostu po tej zmianie gwaÅ‚townie spadÅ‚a liczba edycji. WynikaÅ‚o to z niedoskonaÅ‚oÅ›ci nowego narzÄ™dzia. Część problemów zostaÅ‚a rozwiÄ…zana, część nie. Tyle historii.

I tutaj pojawia siÄ™ zadanie dla osoby, której szukamy. Pierwsza rzecz – to przyjrzenie siÄ™ procesowi lokalizacji, znalezienie sÅ‚abych punktów przeszkadzajÄ…cych w pracy, zgÅ‚oszenie ich i zaproponowanie zmian. Druga rzecz – przygotowanie planu lokalizacji – co tÅ‚umaczyć, w jakiej kolejnoÅ›ci, ilu ludzi do tego potrzeba itp. Trzecia rzecz – przetÅ‚umaczenie kilku kluczowych artykułów. Czwarta rzecz – zebranie wszystkich przydatnych informacji na stronie wiki projektu, tak by każda nowa osoba mogÅ‚a siÄ™ Å‚atwo wdrożyć oraz by daÅ‚o siÄ™ jakoÅ› Å›ledzić postÄ™py prac. I wreszcie rzecz piÄ…ta – dobranie zespoÅ‚u tÅ‚umaczy.  Idealny projekt dla lubiÄ…cych wyzwania. Po 2 latach zweryfikujemy co siÄ™ udaÅ‚o zrobić i zdecydujemy co dalej z polskim MDC. KtoÅ› chÄ™tny? DoÅ‚Ä…cz do nas.